[purchase] 2021-02-10 @ Intimissimi (Karamel) (Slip)